הפורטל הישראלי בנושא אזרחות גרמנית ודרכון גרמני-אירופאי

השבת אזרחות גרמנית (דרכון גרמני) לצאצאי יהודים

סעיף 116 לחוק היסוד הגרמני (החוקה הגרמנית) קובע, כי:

(i) אלא אם נקבע אחרת בחוק, גרמני לפי חוק זה הינו אדם המחזיק באזרחות גרמנית או שנמצא בטריטוריית הרייך הגרמני בהתאם לגבולות הרייך בתאריך 31.12.37 אם כפליט או כמגורש שהינו ממקור גרמני, או בן זוג או צאצא של אדם כאמור.
(ii) אזרחי עבר גרמניים אשר בין תאריך ה – 30 בינואר 1933 וה – 8 במאי 1945, נשללה מהם אזרחות גרמנית על בסיס פוליטי, גזעני או דתי, וכן צאצאיהם, יהיו זכאים להשיב את אזרחותם הגרמנית בדרך של הגשת בקשה. יראו בהם כמי שמעולם לא נשללה מהם האזרחות הגרמנית, אם יקימו את מרכז חייהם בגרמניה לאחר ה – 8 באפריל 1945 ולא יביעו כוונה מנוגדת אחרת.

לפי סעיף זה, אזרחי עבר של גרמניה וכן ילדיהם אשר אזרחותם נשללה מהם בין התאריכים שלעיל, יהיו זכאים להשיבה אם יוכיחו כי האזרחות הגרמנית (או דרכון גרמני) נשללה מהם מטעמים של דת, גזע או מטעמים פוליטיים.

הסעיף מתייחס בעיקר ליהודים ולקומוניסטים תושבי ברה“מ לשעבר, שאזרחותם נשללה מהם על ידי השלטון הנאצי. באותן שנים חוקקו על ידי המשטר הנאצי מספר חוקים גזעניים כאשר המרכזיים שבהם היו חוק משנת 1933 שבעקבותיו נשללה אזרחותם של אנשים מסויימים ששמם פורסם ברשומות ותיקון חקיקה נוסף משנת 1941, אשר קבע כי יהודים המתגוררים מחוץ לגרמניה לא יוכלו להיות בעלי אזרחות גרמנית. התיקון משנת 1941 נגע לאוכלוסיה רחבה של יהודים בעלי אזרחות גרמנית אשר ברחו מגרמניה לפני שנת 1941 או בסמוך לאחר מכן.

לפי סעיף 116 לחוקת גרמניה, קבוצות אלו יוכלו להשיב את אזרחותם. עם זאת, יהיה עליהם להוכיח כי האזרחות הגרמנית שלהם (או של הוריהם) אכן נשללה כתוצאה מטעמים פוליטיים, גזעניים או דתיים (לרבות כתוצאה מחקיקה כאמור). כך, אדם שעזב את גרמניה, קיבל אזרחות זרה ואיבד את אזרחותו הגרמנית כתוצאה מכך, לפני שהחוקים הגזעניים נכנסו לתוקפם, איבד את האזרחות הגרמנית ולא יהיה זכאי להשיבה באופן עקרוני. גם אחרים שאיבדו אזרחות גרמנית מטעמים אחרים, לא יוכלו לקבל אזרחות גרמנית מכח סעיף זה. לצורך הוכחת זכאותו של אדם, יהיה עליו לדאוג כי בפני הגורמים הרלוונטיים יומצאו כלל המסמכים הרלוונטיים המאמתים. כמו כן, עליו להגיש בקשה מתאימה לרשויות גרמניה.